Ελληνικά Ελληνικά

Ενότητες

Ενότητες Εργασίας

Στόχος της Ενότητας Εργασίας είναι η συλλογή των απαιτήσεων των χρηστών, ο προσδιορισμός των αναγκαίων λύσεων και των τρεχουσών ελλείψεων, ο συν-σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής και η επιλογή της κατάλληλης υποδομής (cloud providers) και δικτύου.

Παραδοτέα

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί ένα Σχέδιο Συστήματος και Καθορισμού Δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τη συλλογή απαιτήσεων, την ανάλυση των αναγκών και ελλείψεων και το συν-σχεδιασμό και καθορισμό της αρχιτεκτονική του συστήματος. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μία Έκθεση Ανάλυσης και Επιλογής Κατάλληλης Υποδομής για την επιλογή και διασύνδεση με αξιόπιστες υποδομές και δικτύων για την επεξεργασία μεγάλων δεδομένων Παρατήρησης της Γης, με σκοπό να εξυπηρετηθεί η ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων.

Η Ενότητα Εργασίας περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομής, την ανάκτηση, προ-επεξεργασία, εναρμόνιση, αποθήκευση και γραφική απεικόνιση ετερογενών δεδομένων.

Παραδοτέα

Μέσω μίας αναλυτικής αναφοράς ενεργειών επί των δεδομένων, θα παρουσιαστούν σε δύο στάδια, τα ιστορικά δεδομένα και η διαδικασία συλλογής νέων δεδομένων (δορυφορικών, επιδημιολογικών, εντομολογικών, ορνιθολογικών και δεδομένων από ιπποειδή). Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μία υποδομή Κύβου Δεδομένων (Data Cube) και βάση δεδομένων, με σκοπό την αποτελεσματική χωροχρονική διευρεύνηση και επεξεργασία δορυφορικών εικόνων. Τέλος, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά.

Η ανάλυση μεγάλων χρονοσειρών ιστορικών δεδομένων, η δημιουργία στατιστικών/ δυναμικών μοντέλων, καθώς και ο καθορισμός επιδημιολογικού μοντέλου, μοντέλου επικινδυνότητας εμφάνισης της νόσου και μοντέλου πρόγνωσης αύξησης πληθυσμού ακμαίων, αποτελεί το αντικείμενο έρευνας της 3ης Ενότητας Εργασίας.

Παραδοτέα

Το παραχθέν υλικό θα περιλαμβάνει μία στατιστική ανάλυση των ιστορικών δεδομένων, των περιβαλλοντικών παραμέτρων και δεδομένων Παρατήρησης Γης. Θα παραχθούν μοντέλα πρόγνωσης αύξησης του πληθυσμού ακμαίων και επιδημιολογικά. Τέλος, θα δημιουργηθεί μία έκθεση που αφορά στον καθορισμό του επιδημιολογικού μοντέλου και της αξιολόγησης των μοντέλων, ενώ τα αποτελέσματα αυτά θα δημοσιευθούν σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά.

Στόχος της Ενότητας Εργασίας είναι η  ανάπτυξη διεπαφών εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων και μία WebGIS εφαρμογή οπτικοποίησης υπηρεσιών/ προϊόντων.

Παραδοτέα

Στα πλαίσια του έργου θα παραχθεί ένα σύστημα διεπαφών αυτοματοποίησης συλλογής δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει την αυτοματοποιημένη σύνδεση με εξωτερικές πηγές δεδομένων για την καλύτερη λειτουργία και την μέγιστη εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του ΕΜΠΡΟΣ. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών και μια διαδικτυακή εφαρμογή για την καταχώρηση των δεδομένων. Τέλος, θα υπάρξουν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά, με σκοπό την διάχυση των αποτελεσμάτων της πλατφόρμας και των λειτουργιών της.

Στην ενότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεση πιλοτικής εφαρμογής με σκοπό την αξιολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος.

Παραδοτέα

Θα αναπτυχθούν τρεις πιλοτικές εφαρμογές, στις οποίες θα συμμετάσχουν οι τελικοί χρήστες που πήραν μέρος στη διαδικασία συλλογής των απαιτήσεων μέσω της μεθόδου των ερωματολογίων και θα εστιάσουν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας. Τέλος, θα υπάρξουν δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά, με σκοπό την διάχυση των πιλοτικών εφαρμογών και των αποτελεσμάτων τους.

Ένα σχέδιο διάχυσης – επικοινωνίας, ένα σχέδιο στρατηγικής συν-εκμετάλλευσης, η εκπαίδευση χρηστών και η δημιουργία οδηγού τεκμηρίωσης/χρήσης αποτελούν τις δράσεις της τελευταίας ενότητας εργασίας.

Παραδοτέα

Το σχέδιο διάχυσης και επικοινωνίας, θα περιλαμβάνει προτάσεις για το υλικό προβολής, για τα ενημερωτικά φυλλάδια, και θα αναλύει τη στρατηγική για την δημοσιότητα των αποτελεσμάτων του έργου ΕΜΠΡΟΣ. Παράλληλα, θα παραχθεί ένα σχέδιο στρατηγικής συν-εκμετάλλευσης και προώθησης των υπηρεσιών που θα παρέχονται απο το σύστημα ΕΜΠΡΟΣ.
Από την εκπαίδευση των χρηστών θα παραχθεί μια αναφορά και ένας οδηγός εφαρμογής και εγχειρίδιο χρήσης, με όλες τις απαραίτητες οδηγίες για τη βέλτιστη χρήση και αξιοποίηση του συστήματος ΕΜΠΡΟΣ από τους τελικούς χρήστες.