Ελληνικά Ελληνικά
Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών (ΕΜΠΡΟΣ)

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ EΡΓΟ

Το ΕΜΠΡΟΣ (Προηγμένες Τεχνολογίες Παρατήρησης της Γης και Πληροφορικής για την Έγκαιρη Μελέτη και Προειδοποίηση Μεταδιδόμενων Νοσημάτων μέσω Κουνουπιών) έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης και ανταπόκρισης στον Ιό του Δυτικού Νείλου με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα εξοπλίζεται από ετερογενή (λ.χ. δορυφορικά, επιδημιολογικά, εντομολογικά, ορνιθολογικά) δεδομένα, εργαλεία και μοντέλα. Το σύστημα θα εξασφαλίσει τη γρήγορη και εύκολη καταγραφή, αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων; τη γρηγορότερη επεξεργασία και ανάλυση μεγάλων δεδομένων; καθώς επίσης και την επιχειρησιακή λειτουργία αυτοματοποιημένων προϊόντων και πληροφοριών, κρίσιμων για τον άμεσο συντονισμό και τη γρήγορη ενημέρωση.

Οι περιοχές εφαρμογής του συστήματος είναι οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας, άρτια συνδεδεμένες με τα κρούσματα του ιού καθώς επίσης και με την ύπαρξη ιστορικών δεδομένων. Το τεχνικό αντικείμενο του έργου έχει μεγάλο εύρος δράσεων, μεταξύ άλλων: πληροφορίες πεδίου, εργαστηριακές αναλύσεις, αυτοματοποιημένες χρήσεις δορυφορικών δεδομένων, εφαρμογή και εξέλιξη μοντέλων ευρέως διαδεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο, χρήση τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων και επιχειρησιακή λειτουργία αυτοματοποιημένων υπηρεσιών/ πληροφοριών κρίσιμων για τη λήψη αποφάσεων.

Διαδικτυακή πλατφόρμα επιδημιολογικής, εντομολογικής & ορνιθολογικής επιτήρησης

H διαδικτυακή πλατφόρμα είναι η κύρια πηγή διάθεσης των υπηρεσιών και των τελικών προϊόντων του έργου όπως η δυναμική της επικινδυνότητας και της οχληρότητας των κουνουπιών, ο καθορισμός νέων μεθοδολογιών και ροών εργασιών καθώς και ο σχεδιασμός νέων παραδειγμάτων με σκοπό την ευκολότερη χρήση και κατανόηση όλων των παρεχόμενων πληροφοριών από τον τελικό χρήστη.